Legislativa

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Níže uvedená témata se snaží usnadnit orientaci v těchto legislativních předpisech a poskytnout základní informace nutné pro správné nakládání s odpady.

Schéma nakládání s odpadem

Zcela zásadní je vědět, za jakých podmínek se věc stává odpadem. Spolu s odpadem může při výrobních procesech vznikat i vedlejší produkt. Podobně při demontáži budovy nemusí vznikat jen odpad, ale při dodržení vhodných postupů je možné získat výrobky vhodné pro opětovné použití. Při stavbách a demolicích může vznikat velké množství výkopové zeminy, proto je dobré vědět, v jakém případě může být znovu využita.

Možností, jak můžeme nakládat s odpady, je více. Vždy bychom měli preferovat takovou možnost, která je z hlediska hierarchie nakládání s odpady nejvhodnější. Zároveň je potřeba mít na paměti další povinnosti, které má každý původce odpadu nebo osoba oprávněná k převzetí odpadu.

Legislativa tuto oblast upravuje proto, aby nedocházelo k poškození lidského zdraví a životního prostředí. V návaznosti na to je potřeba znát své povinnosti i při postupu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

V katalogu Recyklujme stavby! poskytujeme základní informace o platných předpisech týkajících se stavebního a demoličního odpadu. Informace jsou tříděny do následujících tématických celků:

 

Přehled legislativních předpisů týkajících se stavebního a demoličního odpadu
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Stažení | Plné znění

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisyv Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

a) požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,

b) podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,

c) technické podmínky soustřeďování odpadu,

d) podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,

e) podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,

f) podrobnosti ukládání odpadů na skládky,

g) podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,

h) požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,

i) podrobnosti nakládání s komunálními odpady,

j) podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,

k) podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,

l) podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,

m) podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

n) podrobnosti komunitního kompostování,

o) podrobnosti nakládání s kaly,

p) podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,

q) podrobnosti nakládání s odpadní rtutí,

r) podrobnosti nakládání s odpadními oleji,

s) podrobnosti nakládání s léčivy z domácností a

t) podrobnosti ekonomických nástrojů.

Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu a stanoví požadavky na zajišťování radiační ochrany v expozičních situacích a způsob zabezpečení radionuklidového zdroje, včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.

Vyhláška č. 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Stažení | Plné znění

 Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:
 
a) chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné směsi“), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli, 
b) nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli. 
 
(2) Tato vyhláška dále stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o detergentech: 
a) poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci, 
b) z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.

Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) Katalog odpadů,

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

d) obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

e) metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

f) doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,

g) podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

h) způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

i) obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.


Přehled veškerých legislativních předpisů spolu s normami a technickými předpisy zmíněnými na v tomto katalogu najdete v celkovém přehledu.