Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Postup hodnocení nebezpečných vlastností

Postup hodnocení nebezpečných vlastností je popsán ve zrušené vyhlášce č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Postup hodnocení

Ve zmíněné vyhlášce se mimo jiné uvádí:

  • za jakých okolností lze vyloučit nebezpečné vlastnosti odpadu,
  • kritéria a limitní hodnoty ukazatelů pro tyto nebezpečné vlastnosti,
  • povinnost pověřené osoby uchovávat všechny dokumenty související s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů po dobu nejméně 5 let.