Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Zařazování podle Katalogu odpadů

Postup zařazování je popsán v § 7 ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů takto:

  1. Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.
  2. Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, pokud se jejich původce rozhodne pro jejich oddělené soustřeďování.
  3. Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.
  4. Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.
  5. Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.
  6. Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Katalogové číslo končící dvojčíslem 99 ve spojení s technickým nebo běžně užívaným názvem odpadu označuje vždy samostatný poddruh odpadu.

V Katalogu odpadů jsou pro stavební a demoliční odpady uvedeny následující skupiny odpadů.

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03