Zařazování podle Katalogu odpadů

Postup zařazování je popsán v § 7 ve vyhlášce č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů takto:

(1) Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.
(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se podle § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.
(3) Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje podle koncentrace látek v odpadech nebo, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí jinak, provedením zkoušky v laboratořích nebo odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V případě zkoušek na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
(4) Nebezpečná vlastnost odpadu infekčnost se posuzuje na základě popisu vzniku odpadu, z odborného posudku technologie, v níž dochází k produkci nebo úpravě odpadu, a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

V Katalogu odpadů jsou pro stavební a demoliční odpady uvedeny následující skupiny odpadů.

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Pro případ nejednoznačného zařazení stanovuje § 5 odst. 2 zákona o odpadech následující:

V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.