Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Zařazování podle kategorie odpadu

Podle zákona o odpadech § 7 odst. 1 je stanovena povinnost:

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů,
b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo
c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

Písmeno a) odkazuje na Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Stručná tabulka nebezpečných vlastností

Písmeno b) odkazuje na katalog odpadů, ve kterém jsou nebezpečné odpady označeny symbolem „*“.