Jak nakládat s odpady z azbestu

Nakládání s odpadem s azbestem je spojeno s povinnostmi, které jsou blíže popsány v § 85 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Především se jedná o tyto povinnosti:

Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů

Požadavky na nakládání se stavebními odpady s obsahem azbest jsou stanoveny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. v § 42.

Legislativně správný postup, který povede k minimalizaci zdravotních rizik při nakládání se stavebními materiály, které obsahují azbest a následně se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu je popsán v Metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi.

Shrnutí zásad pro nakládání s odpadem obsahujícím azbest:

  • Odnětí materiálů provede kvalifikovaná firma nebo náležitě proškolená osoba.
  • Před zahájením prací musí být vypracován plán prací.
  • Stavební firmy musí práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením.
  • Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“.
  • Musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší a vedou k omezení působení rizik.
  • Materiály s obsahem azbestu musí být odstraněny před odstraňováním stavby.
  • Kromě pracovníků provádějících práce s azbestem na stavbě nesmí být prováděny jiné činnosti.
  • Odpady musí být po odnětí ze stavby neprodleně odstraňovány a ukládány do neprodyšně utěsněného a označeného obalu.

V souvislosti s azbestem je třeba zmínit ještě další předpisy, jako je nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Směrnice EU č. 1999/77/ES zakazuje použití veškerých druhů azbestu. Směrnice EU č. 2003/18/ES zakazuje těžbu a zpracování azbestu. Nakládání s azbestem i s odpady s obsahem azbestu se zabývá také zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v posledním znění.