Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Možnosti nakládání se stavebním a demoličním odpadem

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Proto je v zákoně č. 541/202 Sb. stanovena hierarchie způsobů nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. Jednotlivé způsoby jsou v ní seřazeny tak, aby byly upřednostněny ty způsoby, které ve větší míře využívají materiálový potenciál suroviny. Už v projektové fázi musí být uvažováno tak, aby docházelo k předcházení vzniku odpadu. Před demolicí by měl být hledán způsob, jak opětovně použít některé stavební výrobky a jak co nejúčelněji využít vzniklý materiál. Odstranění odpadů by měl být vždy až poslední uvažovanou možností.

Hierarchie je stanovena v zákoně o odpadech v § 3

(2) Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Podle hierarchie je potřeba v praxi rozlišovat pojmy využití odpadu a opětovné použití. V případě, že po demolici budovy vzniknou výrobky, pro které existuje využití a jejich použití nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo na člověka, nestávají se odpadem a mohou být opětovně použity. Vedle toho využitím odpadu může být například recyklace nebo zpětné získání chemických látek.

Vedle toho je definován pojem příprava k opětovnému použití. Tou se rozumí způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití.

Procesy recyklace se dají rozdělovat podle znovupoužitelnosti vzniklého materiálu. Nejvíce preferovaný způsob recyklace je označován jako upcycling, během kterého nedochází ke snížení kvality produktu. Naopak označení downcycling patří všem recyklačním procesům, během kterých dojde ke snížení kvality.

Po splnění určitých podmínek lze využít odpad i na povrchu terénu. Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. .

Další možností nakládání s odpady je skladování odpadů.

Speciální případ je nakládání s odpadem z azbestu.

Podrobnější informace o nakládání s odpady jsou uvedeny v: