Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Skladování odpadu

Podle zákona o odpadech § 11 odst. 1 písm. n) je uložení odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejdéle 1 roku před jejich odstraněním nebo po dobu nejdéle 3 let před jejich využitím.

V případě, že dojde k vytěžení zeminy s cílem ji získat jako materiál pro další využití, nevztahuje se na ni zákon o odpadech. Pokud ale vznikne zemina při stavebních nebo demoličních pracích, lze ji buď využít na dané stavbě anebo se zemina stane odpadem. Podrobněji je problematika řešena na stránce o výkopových zeminách.

Každý je povinen i po skladování nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.