Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Předpisy ČR vztahující se ke stavebním výrobkům

Předpisy ČR z hlediska nebezpečných látek

Nařízení REACH a nařízení CLP jsou přímo použitelnými evropskými předpisy. Od r. 2011 platí v ČR chemický zákon č. 350/2011 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Tento zákon navazuje na tyto přímo použitelné evropské předpisy a upravuje povinnosti právnických osob. K tomuto zákonu platí následující prováděcí předpisy:

Důvodem zpracování nového chemického zákona byla nutnost dosažení plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s evropskými právními předpisy. Zákon adaptuje do českého právního řádu několik přímo použitelných předpisů ES. Zákon přispívá ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí a při jejich uvádění na trh a používání.

Při posuzování stavebních výrobků, které mají charakter nebezpečné látky (a především při nakládání s nimi), je třeba v ČR brát v úvahu požadavky zákona č.  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů) a některých prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu:

  • Vyhláška MZ č. 428/2004 o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické;
  • Nařízení vlády č. 291/2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením;
  • Vyhláška MZ č. 432/2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (ve znění pozdějších předpisů);
  • Vyhláška č. 394/2006 , kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (ve znění pozdějších předpisů);
  • Nařízení vlády č. 361/2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (ve znění pozdějších předpisů);
  • Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje