Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“),

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

d) dokumentace pro vydání společného povolení,

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

f) projektové dokumentace pro provádění stavby a

g) dokumentace skutečného provedení stavby.

 

Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.