Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Jak poznat kvalitní firmu

Firem, které nabízejí převzetí stavebního a demoličního odpadu a prodej recyklátů z něj vytvořeného je na trhu celá řada. Většina z nich je odpovědná a má vytvořený alespoň nějaký sytém řízení výroby a zajištění jakosti produkce. Je zde ale i druhá skupina, která se nabízí původcům stavebních a demoličních odpadů za mnohdy překvapivě nízké ceny za jeho převzetí a zde je třeba se mít na pozoru.  Může se totiž stát, že zmíněná firma nemá ani udělený potřebný souhlas k nakládání se stavebními odpady. Původce se ale musí v souladu s platnou legislativou přesvědčit, zda je zmíněná firma k převzetí stavebního a demoličního odpadu oprávněná, jinak mu v rukou zůstává „Černý Petr“.

Jak pozná původce stavebního a demoličního odpadu kvalitní firmu pro jeho recyklaci?

 1. Firma má udělený platný souhlas k nakládání se stavebními a demoličními odpady. To lze ověřit na webových stránkách příslušného krajského úřadu.
 2. Firma má vlastní webové stránky, na nich kromě výkupu stavebního a demoličního odpadu nabízí i recyklát z něj vyrobený. Ideální situace je tedy v případě, pokud původce odpadu zároveň od zmíněné firmy i nakupuje jí produkovaný recyklát.
 3. Firma dodržuje platnou legislativu – mimo jiné i aktuální znění vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, kde je v § 12, odstavci 1 mimo jiné uvedeno „Na povrchu terénu dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu“ . Firma, která cihelný, betonový či asfaltový neupravený odpad převzala jej tedy nesmí přímo využívat na rekultivace, zasypávání terénních nerovností apod.
 4. To jak firma, které původce stavební a demoliční odpad předává, s ním dále nakládá je velmi snadno zjistitelné jak z případných referencí na internetu, tak i zkušeností z okolí a je v zájmu každého původce i celé společnosti, aby byl odpad recyklován a znovu využit ve stavební výrobě.

Trochu složitější situaci má ten, kdo potřebuje nakoupit kvalitní recyklovaný stavební a demoliční odpad (správně se nazývá „recyklované kamenivo“ a může být z betonu, cihel, asfaltů, kameniva a jejich směsí).

Jak pozná zájemce o tento materiál, že obdrží opravdu potřebnou kvalitu?

 1. Firma má udělený platný souhlas k nakládání se stavebními a demoličními odpady. To lze ověřit na webových stránkách příslušného krajského úřadu.
 2. Firma má vlastní webové stránky a na nich své produkty nabízí, případně je nabízí i přes jiné webové stránky (např. betonserver.cz).
 3. Firma je schopna doložit, že provádí pravidelně hodnocení ekologické nezávadnosti svých produktů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.
 4. Firma je schopna doložit certifikát akreditované zkušebny, dokladující i základní stavebně technické požadavky prodávaného materiálu.
 5. Ideální je provozovnu firmy při nákupu recyklovaného materiálu osobně navštívit. Kvalitní firma má odděleně skladované různé druhy stavebního a demoličního odpadu, oddělené druhy recyklovaného stavebního materiálu – jak podle materiálového, tak i granulometrického složení.
 6. Firma disponuje kvalitní a udržovanou technikou pro výrobu recyklátů (drtiče, třídiče, rypadla, nakladače).
 7. Nabízený recyklát v sobě nesmí obsahovat příliš nežádoucích příměsí. Jedná se zejména o dřevo, lepenky, plasty apod. Maximální množství takového materiálu by nemělo přesáhnout 1 % hmotnosti. Kvalitní producenti recyklátů jej mají často výrazně čistější.
 8. Firma je schopna doložit reference na její předchozí úspěšnou činnost v této oblasti.

Závěrem lze konstatovat, že jistotu, že se stavebním a demoličním odpadem je šetrně nakládáno a je z něj vyráběn kvalitní recyklát má ten, kdo se obrátí na některého z členů Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM) – www.arsm.cz, která činnost svých členů sleduje a pomáhá jim v dosahování výše uváděných standardů. Přirozeně ale existuje i množství kvalitních recyklačních firem, které v ARSM nejsou.


Autor: Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.