Slovníček pojmů

V této sekci jsou abecedně seřazeny základní pojmy pojící se k problematice oběhového hospodářství, druhotných surovin, recyklovaných materiálů a stavebních výrobků. Dále jsou uvedeny definice těchto pojmů v právních dokumentech a v technických normách.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Bouracími pracemi jsou myšleny činnosti vedoucí k  odstranění stavby, terénním úpravám a  zařízení. Blíže popisuje náležitosti bouracích prací §128 zákona č . 183/2006 Sb. o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon)a náležitosti dokumentace bouracích prací stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Částečně stabilizovanými odpady se rozumí odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí.

Vyhláška č . 93/2016 Sb.

Demolicí se pro potřeby katalogu myslí činnosti spojené s bouracími pracemi.

Bourání stavby nebo částí stavby s cílem předat vzniklý stavební a demoliční odpad v co největším rozsahu k opětovnému použití, přípravě na opětovné použití nebo recyklaci. Blíže je termín popsán v rakouské normě ÖNORM B 3151.

ÖNORM B 3151 Demontáž staveb jako standardní metoda demolice

Distributor je ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

<p style=“text-align: left;“><a href=“http://www.recyklujmestavby.cz/2018/07/20/zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu/“><img class=“alignleft wp-image-484 size-full“ src=“http://www.recyklujmestavby.cz/wp-content/uploads/2018/07/ico_zdroj-1.png“ alt=““ width=“32″ height=“26″ />Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.</a></p>

Dovoz výrobku je propuštění výrobku ze země mimo Evropskou unii na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladnění v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití.

<p style=“text-align: left;“><a href=“http://www.recyklujmestavby.cz/2018/07/20/zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu/“><img class=“alignleft wp-image-484 size-full“ src=“http://www.recyklujmestavby.cz/wp-content/uploads/2018/07/ico_zdroj-1.png“ alt=““ width=“32″ height=“26″ />Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.</a></p>

Downcycling označuje proces opětovného zpracování odpadního materiálu nebo výrobku, při kterém dojde ke snížení kvality produktu. Downcycling proto nedosahuje takové znovupoužitelnosti materiálu jako je dosahováno u procesů upcyclingu.

Druhotné suroviny jsou recyklované materiály, které lze použít ve výrobních postupech jako náhradu původních surovin nebo společně s nimi. Používání druhotných surovin představuje řadu výhod, včetně zvýšené bezpečnosti dodávek, snížené spotřeby materiálu a energie, snížení dopadů na klima a životní prostředí a snížené výrobní náklady.

EUROSTAT

Materiál využitý po předchozím použití nebo získaný z odpadu, který nahrazuje primární materiál.

ČSN EN 15804+A1

Materiál obnovený po předchozím použití nebo získaný z odpadu, který nahrazuje primární materiál.
Pozn. 1: Druhotná surovina se měří v bodě, ve kterém druhotná surovina vstupuje do systému z jiného systému.
Pozn. 2: Materiály obnovené po předchozím použití nebo získané z odpadu z jednoho výrobkového systému a použité jako vstup do jiného výrobkového systému jsou druhotné suroviny.
Pozn. 3.: Příkladem druhotných surovin (měřeno na systémových hranicích) je recyklovaný šrot, drcený beton, skleněné střepy, recyklované dřevní štěpka, recyklovaný plast).

ČSN EN 15643-1

„HP 14“„Ekotoxický“: odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí.

Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“

Energetické využití umožňuje opětovný zisk určitého množství energie, vložené do výroby materiálu. Nevýhodou je nevratná materiálová ztráta a vlivy hoření materiálu na životní prostředí (uplatnitelná u syntetických izolací – EPS, XPS, PUR, PIR, PF.).

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

První fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, k  odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu.
 
Druhá fáze provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č .  185/2011 Sb., o  odpadech, k  případnému využívání odpadů při uzavírání a  rekultivaci skládky.
 
Třetí fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, neurčeného k  nakládání s  odpady za účelem zajištění následné péče o  skládku po jejím uzavření.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Inertní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy. Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní.

 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Kapalný odpad je odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) příloha B.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.,

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

<p style=“text-align: left;“><a href=“http://www.recyklujmestavby.cz/2018/07/20/zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu/“><img class=“alignleft wp-image-484 size-full“ src=“http://www.recyklujmestavby.cz/wp-content/uploads/2018/07/ico_zdroj-1.png“ alt=““ width=“32″ height=“26″ />Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.</a></p>

Konečný uživatel je právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru.

<p style=“text-align: left;“><a href=“http://www.recyklujmestavby.cz/2018/07/20/zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu/“><img class=“alignleft wp-image-484 size-full“ src=“http://www.recyklujmestavby.cz/wp-content/uploads/2018/07/ico_zdroj-1.png“ alt=““ width=“32″ height=“26″ />Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.</a></p>

Kritický ukazatel jsou limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Materiálové využití odpadů je způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Nakládání s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad podle § 4 odst. a) zákona ř. 185/2001 Sb., o odpadech, který při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví.

Tento pojem je pouze pro ukládání tohoto odpadu na skládku a to ve smyslu Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů.

 

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 

Obchodník je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost včetně osob, které nemají odpady skutečně v držení.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Zpracování odpadu  úmyslem jím nahradit jiné zdroje nebo ho na takové připravit.

ČSN EN 15643-1

Norma ČSN EN ISO 14021 (010921) definuje obsah recyklátu jako hmotnostní podíl recyklovaného materiálu ve výrobku nebo obalu.

Do tohoto materiálu se zahrnují jen předspotřební materiály a materiály pospostřební. Předspotřební (pozpracovatelský) materiál byl v průběhu výrobního procesu přesměrován například z odpadního proudu. Tímto termínem se neoznačují materiály vzniklé přečištěním nebo přepracováním, které jsou následně znovu použity v původním procesu.

Pospotřební materiál už byl spotřebitelem použit. Může být generován v domácnostech, v komerčních nebo průmyslových zařízeních. Jedná se o materiál, který se vrátil z distribučního řetězu.

Organizace WRAP stanovila čtyři kriteria, z nichž alespoň jedno musí být splněno, aby mohl být materiál v konstrukčním výrobku považován za recyklovaný.

  1. Odpad je klasifikovaný v Evropském katalogu odpadů (ze kterého vychází i katalog odpadů stanovený vyhláškou č. 93/2016 Sb.).
  2. Materiál je nebo se má stát odpadem.
  3. Jedná se o odřezky nebo šrot, u kterého před dalším použitím v původním procesu musí dojít k úpravě chemických nebo fyzikálních vlastností.
  4. Jedná se o vedlejší produkt.

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

ČSN EN 15804+A1

Tento odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.

Podle vyhlášky č. 185/2001 Sb. jsou pod skupinou katalogu odpadů č. 20 uvedeny komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Loading...