Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Slovníček pojmů

V této sekci jsou abecedně seřazeny základní pojmy pojící se k problematice oběhového hospodářství, druhotných surovin, recyklovaných materiálů a stavebních výrobků. Dále jsou uvedeny definice těchto pojmů v právních dokumentech a v technických normách.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Skladování odpadů

Skladování odpadů  je přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Solidifikace

Procesy, které mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.

 

Cílem je uzavření kontaminovaného materiálu do monolitické a mechanicky odolné a omezeně propustné struktury.

Stabilizace

Stabilizací jsou označeny procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad.

Během stabilizace dochází k chemickému vázání kontaminantů do stabilní a málo rozpustné formy.

Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.

Stavební prvek

Stavební prvek je část konstrukce obsahující stanovenou kombinaci výrobků.

ČSN EN 15804+A1

Stavební výrobek

Výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby. Sestavou se rozumí stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro zabudování do stavby sestavit.

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

 

Stavební výrobek je předmět vyrobený za účelem jeho zabudování do stavby.

ČSN EN 15804+A1

Tříděný sběr

Tříděný sběr je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Upcycling

Jako upcycling označujeme recyklační procesy, které upravují odpadní materiály a výrobky tak, aby mohly být dále použity. Na rozdíl od downcyclingu nedochází ke snížení kvality produktu.

Úprava odpadů

Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Vedlejší produkt

Vedlejší produkt je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud:

  • vzniká jako nedílná součást výroby,
  • její další využití je zajištěno,
  • její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe
  • její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Vodný výluh

Vodný výluh je roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005).

 

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Výkup odpadů

Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Výluhová třída

Výluhová třída je množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005).

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Využití odpadů

Využití odpadů – činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. § 11 odst. 1 písm. i)

Využívání odpadů na povrchu terénu

Využívání odpadů na povrchu terénu je rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Zpracování odpadů

Zpracování odpadů je využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Loading...