Recyklované výrobky

V této části katalogu Recyklujme stavby! najdete stavební výrobky pocházející z recyklovaných materiálů nebo takové, při jejichž výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Recyklovaný výrobek (z angl. Recycled Product) je termín používaný pro výrobek s částečným obsahem recyklátu anebo jako termín označující výrobek, při jehož výrobě byly použity pouze druhotné suroviny.

Výrobky jsou rozděleny dle způsobu použití na stavební výrobky použitelné v pozemních stavbách a na stavební výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách.

Recyklované materiály ze stavebních a demoličních odpadů nebo výrobky s obsahem druhotných surovin je třeba posuzovat stejnými postupy jako běžné materiály a výrobky z primárních surovin. Harmonizované evropské normy, které se vztahují na primární materiály, platí i pro recyklované materiály. Recyklované stavební a demoliční materiály je potřeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, pokud se na výrobek vztahují. Výrobce určí a nechá ověřit vhodné použití svého výrobku s obsahem druhotných surovin. Pravidla pro uvádění recyklovaných materiálů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin na trh jsou uvedeny v kapitole Certifikace a normy.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


V katalogu evidujeme v současné době následující výrobky ve všech kategoriích:

Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek.
Musí splňovat požadavky na povrch sportovišť.
Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 387/2016 Sb.

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1.
Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno v ČSN EN 206+A1 (prohlášení o shodě).
Procentuální množství recyklovaného kameniva závisí na typu recyklovaného kameniva a expoziční třídě betonu.

ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů. Konečné výrobky jsou betony/prefabrikované prvky s využitím recyklátu jako 100% náhrady přírodního kameniva pevnostních tříd C12/15 – C35/45, ve specifikacích XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF4.

Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a demoličních odpadů.

Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva.

Sádrokartonové desky musí splňovat ČSN EN 13986 +A1 (prohlášení o vlastnostech)

Informace o požadavcích na desky na bázi dřeva při jejich výrobě byl použit recyklát, jsou uvedeny na stránkách European Panel Federation.

Jde o především o požadavky na chemické složení odpadního dřeva.

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.
Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a vlastnostech dle ČSN EN 12620+A1 (prohlášení o vlastnostech).
Jsou definovány dva typy recyklovaného kameniva dle složení a vlastností.
Je možné požít pouze hrubou frakci kameniva, tj. částice větší než 4 mm.

Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně.
Musí splňovat všechny požadavky uvedené v ČSN EN 13369 (prohlášení o vlastnostech).

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.

Může obsahovat betonový a směsný recyklát.

Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2  vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu a to z recyklovaných syntetických textilií a pryže. Jejich povrch tvoří přírodní vegetace, nejčastěji odolné rozchodníky rodu Sedum nebo naturalizovaný umělý trávník. Na 100 m dvoukolejné tratě se zpracuje cca. 16,5 tun syntetického a 27,5 tun pryžového recyklátu. Aplikace: CZ-Ostravě 08/2017; SK-Košice 04/2018. Absorbéry je možné po ukončení životnosti opět recyklovat.

Většina akustických panelů je vyrobena ze skelné vlny 3. generace, obsahuje více než 70% recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi. Připravili jsme program pro zpětný odběr odpadu z panelů přímo ze stavby. A navíc přijímáme zpět všechny panely vyrobené z 3. generace skelného vlákna např. při výměně stropu, demolici stavby apod.

Aluplast používá ve svých hlavních profilech tzv. regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu, určený na výrobu oken, který nebyl vystaven působení povětrnostních vlivů a byl určen k přepracování. Toto přepracování dokonce zlepšuje pevnostní charakteristiky. Zkušební ústav plastů VÚSAPL v Nitře se zabýval pevností rohů vyhotovených z vícenásobně extrudovaného materiálu a tato pevnost byla vyšší v průměru o 17% oproti svařeným profilem z prvotního PVC materiálu. Barva materiálu – šedá, okrová, případně jiná – je přirozeným důsledkem smíšení různých odřezků různých fólií a barev a dosažení bílé barvy neviditelných vnitřních stěn profilu přibarvováním bíle je tedy bezúčelné a neekonomické.

Systém IDEAL 8000 (na obrázku) začíná už se součinitelem prostupu tepla rámu Uf = 0,93 W / (m2K) a je tedy vhodnou volbou pro architekty a investory, kteří jsou nejen ekonomicky, ale i ekologicky orientovaní.