Beton a betonové prefabrikáty

ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Plný text | Náhled

Tato evropská norma určuje požadavky, základní funkční kriteria a hodnocení shody pro nevyztužené, železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty vyrobené z lehkého, obyčejného a těžkého betonu v souladu s EN 206-1 bez významného obsahu vzduchových dutin nad rámec plánovaného provzdušnění. Norma se vztahuje i na beton obsahující vlákna (ocelová, polymerová nebo jiná) pro jiné než mechanické vlastnosti. Norma nezahrnuje prefabrikované železobetonové dílce z betonu s pórovitým kamenivem s otevřenou strukturou.

Norma se může používat také pro specifikaci výrobků, pro které neexistuje norma. Ne všechny požadavky (kapitola 4) této normy se vztahují na všechny betonové prefabrikáty.

Pokud existuje specifická výrobková norma, její ustanovení jsou nadřazeny této normě.

Betonové prefabrikáty pojednané v této normě jsou továrně vyrobené stavební dílce pro pozemní a inženýrské stavby. Tato norma se smí použít též pro výrobky vyráběné na staveništi, jestliže je výroba ochráněna před nepříznivými vlivy počasí a řízena podle ustanovení kapitoly 6.

Výpočet a návrh prefabrikátů není předmětem této normy, avšak norma nabízí pro neseismické zóny informace o:

 • volbě dílčích součinitelů spolehlivosti definovaných v příslušném Eurokódu;

 • definicích některých požadavků na konstrukce z předpjatého betonu.“

V tomto novém vydání, jsou uvedeny požadavky na znovu použité drcené a recyklované hrubé kamenivo do betonu (v Příloze Q). Tato příloha zmiňuje možnosti použití recyklovaného hrubého kameniva, které pochází z prefabrikovaných výrobků dané výroby. Dále určuje možnost využití recyklovaného hrubého kameniva z vnějších zdrojů. Na závěr se tato norma zmiňuje normu ČSN EN 206+A1, kde jsou stanoveny podmínky pro využití recyklovaného hrubého kameniva, a které mají být brány v potaz.

ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda

Plný text | Náhled

Tato evropská norma platí pro stříkaný beton používaný pro opravu a modernizaci konstrukcí, pro nové konstrukce a zpevňování terénu.

Tato evropská norma obsahuje:

 • klasifikaci, týkající se konzistence mokré směsi;
 • stupně vlivu prostředí; mladý beton, ztvrdlý beton a beton vyztužený vlákny;
 • požadavky na výchozí materiály, na složení směsi a na základní směs, na čerstvý a ztvrdlý beton a všechny druhy stříkaného betonu vyztuženého vlákny;
 • specifikace pro typové směsi a směsi předepsaného složení

Tato evropská norma platí pro stříkaný beton používající mokrou směs, stejně jako pro stříkaný beton ze suché směsi.

Podklady, na které může být stříkaný beton aplikován, zahrnují:

 • terén (hornina a zemina);
 • stříkaný beton;
 • různé druhy bednění;
 • stavební prvky tvořené betonem, zdivem a ocelí;
 • drenážní materiály;
 • izolační materiály.

Doplňující nebo odlišné požadavky mohou být nutné pro aplikace, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, například ohnivzdorné stavební hmoty.

ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty - Základové prvky

Plný text |Náhled

Tato evropská norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii a tam, kde to připadá v úvahu, určuje minimální hodnoty pro prefabrikované základové prvky (sloupy se zabudovanými základovými prvky, patky s prohlubněmi, kalichy) vyrobené z obyčejného železobetonu, které se používají pro nosné části budov navržené podle EN 1992-1-1.

Tato evropská norma uvádí terminologii, požadované technické vlastnosti, tolerance, odpovídající fyzikální vlastnosti a zvláštní hlediska dopravy a montáže.

Tato evropská norma nezahrnuje únosnost, která je určena na základě zkoušek.

ČSN EN 206 + A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Plný text | Náhled

Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikovanékonstrukčnídílce pozemních a inženýrských staveb.

Beton podle této evropské normy může být:

 • obyčejný beton, těžký beton alehkýbeton;
 • vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně pro prefabrikované betonové výrobky;
 • zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené.

Tato norma specifikuje požadavky pro:

 • složky betonu;
 • vlastnosti čerstvého aztvrdlého betonu a jejich ověřování;
 • mezní hodnoty složení betonu;
 • specifikaci betonu;
 • dodávání čerstvého betonu;
 • postupy řízení výroby;
 • kritéria shody ahodnocení

 

ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

Plný text | Náhled

Tato česká technická norma uvádí doplňující informace pro použití ČSN EN 206 v České republice ve smyslu ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 dokumentu platného v místě použití betonu, mj. v návaznosti na požadavky pro provádění betonových konstrukcí vyplývající z ČSN EN 13670.

ČSN P 73 2450 Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Plný text | Náhled

Tato předběžná technická norma platí pro vláknobetony určené pro konstrukce betonované na staveništi nebo ve výrobně betonových výrobků.

Vláknobeton může být vyráběn na staveništi, vyráběn v betonárně a dodáván jako transportbeton, nebo vyráběn ve výrobně betonových výrobků, a to výhradně a na strojním zařízení určeném pro výrobu betonu.

Tato technická norma platí pro hutný vláknobeton, který po zhutnění neobsahuje znatelné množství vzduchových pórů, kromě provzdušnění.

Tato norma platí pro obyčejný vláknobeton a pro samozhutnitelný vláknobeton.

Tato norma předepisuje požadavky pro:

 • složky vláknobetonu
 • vlastnosti čerstvého a ztvrdlého vláknobetonu a jejich ověřování;
 • mezní hodnoty složení vláknobetonu;
 • specifikaci vláknobetonu;
 • dodávání čerstvého vláknobetonu;
 • postupy řízení výroby;
 • kritéria shody a hodnocení shody.

Tato norma neřeší zdravotní a bezpečnostní požadavky pro ochranu pracujících během výroby a dopravy vláknobetonu.