Distributor

Distributor je ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno