Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, a v souladu s nimi upravuje
a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen „skládky“) a podmínky jejich provozování,
b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,
c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,
e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,
f) požadavky na dočasné skladování kovové rtuti,
g) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,
h) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,
i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.