Slovník

Bouracími pracemi jsou myšleny činnosti vedoucí k  odstranění stavby, terénním úpravám a  zařízení. Blíže popisuje náležitosti bouracích prací §128 zákona č . 183/2006 Sb. o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon)a náležitosti dokumentace bouracích prací stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Částečně stabilizovanými odpady se rozumí odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí.

Vyhláška č . 93/2016 Sb.

Demolicí se pro potřeby katalogu myslí činnosti spojené s bouracími pracemi.

Bourání stavby nebo částí stavby s cílem předat vzniklý stavební a demoliční odpad v co největším rozsahu k opětovnému použití, přípravě na opětovné použití nebo recyklaci. Blíže je termín popsán v rakouské normě ÖNORM B 3151.

ÖNORM B 3151 Demontáž staveb jako standardní metoda demolice

Distributor je ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Dovoz výrobku je propuštění výrobku ze země mimo Evropskou unii na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladnění v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Downcycling označuje proces opětovného zpracování odpadního materiálu nebo výrobku, při kterém dojde ke snížení kvality produktu. Downcycling proto nedosahuje takové znovupoužitelnosti materiálu jako je dosahováno u procesů upcyclingu.

Druhotné suroviny jsou recyklované materiály, které lze použít ve výrobních postupech jako náhradu původních surovin nebo společně s nimi. Používání druhotných surovin představuje řadu výhod, včetně zvýšené bezpečnosti dodávek, snížené spotřeby materiálu a energie, snížení dopadů na klima a životní prostředí a snížené výrobní náklady.

EUROSTAT

Materiál využitý po předchozím použití nebo získaný z odpadu, který nahrazuje primární materiál.

ČSN EN 15804+A1

Materiál obnovený po předchozím použití nebo získaný z odpadu, který nahrazuje primární materiál.
Pozn. 1: Druhotná surovina se měří v bodě, ve kterém druhotná surovina vstupuje do systému z jiného systému.
Pozn. 2: Materiály obnovené po předchozím použití nebo získané z odpadu z jednoho výrobkového systému a použité jako vstup do jiného výrobkového systému jsou druhotné suroviny.
Pozn. 3.: Příkladem druhotných surovin (měřeno na systémových hranicích) je recyklovaný šrot, drcený beton, skleněné střepy, recyklované dřevní štěpka, recyklovaný plast).

ČSN EN 15643-1

„HP 14“„Ekotoxický“: odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí.

Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“

Energetické využití umožňuje opětovný zisk určitého množství energie, vložené do výroby materiálu. Nevýhodou je nevratná materiálová ztráta a vlivy hoření materiálu na životní prostředí (uplatnitelná u syntetických izolací – EPS, XPS, PUR, PIR, PF.).

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

První fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, k  odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu.

Druhá fáze provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č .  185/2011 Sb., o  odpadech, k  případnému využívání odpadů při uzavírání a  rekultivaci skládky.

Třetí fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, neurčeného k  nakládání s  odpady za účelem zajištění následné péče o  skládku po jejím uzavření.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Inertní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy. Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní.

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Kapalný odpad je odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) příloha B.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Konečný uživatel je právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Kritický ukazatel jsou limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Materiálové využití odpadů je způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Nakládání s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad podle § 4 odst. a) zákona ř. 185/2001 Sb., o odpadech, který při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví.

Tento pojem je pouze pro ukládání tohoto odpadu na skládku a to ve smyslu Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Obchodník je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost včetně osob, které nemají odpady skutečně v držení.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Zpracování odpadu  úmyslem jím nahradit jiné zdroje nebo ho na takové připravit.

ČSN EN 15643-1

Norma ČSN EN ISO 14021 (010921) definuje obsah recyklátu jako hmotnostní podíl recyklovaného materiálu ve výrobku nebo obalu.

Do tohoto materiálu se zahrnují jen předspotřební materiály a materiály pospostřební. Předspotřební (pozpracovatelský) materiál byl v průběhu výrobního procesu přesměrován například z odpadního proudu. Tímto termínem se neoznačují materiály vzniklé přečištěním nebo přepracováním, které jsou následně znovu použity v původním procesu.

Pospotřební materiál už byl spotřebitelem použit. Může být generován v domácnostech, v komerčních nebo průmyslových zařízeních. Jedná se o materiál, který se vrátil z distribučního řetězu.

Organizace WRAP stanovila čtyři kriteria, z nichž alespoň jedno musí být splněno, aby mohl být materiál v konstrukčním výrobku považován za recyklovaný.

 1. Odpad je klasifikovaný v Evropském katalogu odpadů (ze kterého vychází i katalog odpadů stanovený vyhláškou č. 93/2016 Sb.).
 2. Materiál je nebo se má stát odpadem.
 3. Jedná se o odřezky nebo šrot, u kterého před dalším použitím v původním procesu musí dojít k úpravě chemických nebo fyzikálních vlastností.
 4. Jedná se o vedlejší produkt.

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

ČSN EN 15804+A1

Tento odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.

Podle vyhlášky č. 185/2001 Sb. jsou pod skupinou katalogu odpadů č. 20 uvedeny komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad z azbestu patří mezi nebezpečné odpady katalogových čísel z Katalogu odpadů 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

 • věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,
 • pro věc existuje trh nebo poptávka,
 • věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,
 • využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
 • věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad přestává být odpadem tehdy, když splňuje všechna následující kritéria:

 • využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek je běžně používán pro specifické účely;
 • pro daný využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek existuje trh nebo poptávka, které lze rozpoznat např. pomocí pozitivní hospodářské hodnoty;
 • využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek splňuje technické požadavky pro specifické účely a vyhovuje stávajícím právním předpisům a normám vztahujícím se na výrobky;
 • využití materiálu, výrobku nebo stavebního prvku nepovede při jeho použití k celkově nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

ČSN EN 15804+A1

Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.

Odstraňování staveb se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu a dokumentace bouracích prací podle § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 20/2012 Sb.

Opětovné použití jsou postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Opětovné použití je postup, při kterém jsou výrobky nebo stavební prvky, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny.

ČSN EN 15643-1

Předcházení vzniku odpadů jsou opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují:

 • množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků,
 • nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, nebo
 • obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)

Příprava k opětovnému použití -způsob využití odpadů zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího zpracování opětovně používat.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. § 11 odst. 1 písm. m)

Původce odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Recyklace je proces obnovy, při kterém je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely.

ČSN EN 15643

Chemická recyklace je uplatnitelná u syntetických izolací – EPS, XPS, PUR, PIR, PF a spočívá v rozložení polymeru na monomery (hydrogenací, hydrolýzou, glykolýzou, alkoholýzou). Předpokladem využití chemické recyklace je naprostá materiálová čistota vstupů, výhodou je zisk suroviny v primární kvalitě.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby produktů se shodným materiálovým složením. V takovém případě je nutný striktně jednodruhový vstup.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Recyklace odpadů je jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Surovinová recyklace představuje rozklad (depolymerací, pyrolýzou, zplyňováním) polymerů na nízkomolekulární produkty, s různým chemickým složením. Výsledné produkty jsou široce uplatnitelné, nevýhodou je vysoká energetická náročnost procesů.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Směsný recyklát je materiál, získaný drcením a tříděním SDO, který se nepovažuje za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 nebo ČSN EN 13242+A1. Podíl hlavních složek není určen a obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je ≤10% hm. Recyklát směsný je určen převážně jako náhrada zemin pro stavbu násypů a úpravy podloží pozemních komunikací podle ČSN 73 6133, zásypy rýh, terénní úpravy apod.

TP 210 MD ČR

Recyklát z betonu je recyklované kamenivo získané drcením  a tříděním betonu a betonových výrobků, obsah složky Rc  ≥ 90% hm.1, obsah (Ru + Rb) ≤ 6%, maximální obsah složky Rg ≤ 1% hm. Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3% hm. FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální množství plovoucích částic (FL) je 1%.

TP 210 MD ČR

Recyklát z vozovek je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc + Ra + Ru ≥ 95% hm. Maximální obsah složky Ra je 30% hm. Maximální obsah jiných, ostatních  a plovoucích částic (X+Y+FL) je 5% hm.

TP 210 MD ČR

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu je materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Recyklát ze zdiva je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové prvky, pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb + Rc + Ru ≥ 90% hm. Složka jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je maximálně 10% hm.

TP 210 MD ČR

Recyklované kamenivo je kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci.

ČSN EN 12620+A1

Recyklované kamenivo je kamenivo získané při úpravě anorganického materiálu dříve použitého v konstrukci.

ČSN EN 206

Recyklovaný stavební materiál je materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě SDO, kategorie ostatní odpad a odpadů podobných SDO, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených.

TP 210 MD ČR

Rekultivace je uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)

Zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (stavební zákon) a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h) zákona o odpadech.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Skladování odpadů  je přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Procesy, které mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu. Cílem je uzavření kontaminovaného materiálu do monolitické a mechanicky odolné a omezeně propustné struktury.

Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.

Stabilizací jsou označeny procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad. Během stabilizace dochází k chemickému vázání kontaminantů do stabilní a málo rozpustné formy.

Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.

Stavební prvek je část konstrukce obsahující stanovenou kombinaci výrobků.

ČSN EN 15804+A1

Výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby. Sestavou se rozumí stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro zabudování do stavby sestavit.

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

Stavební výrobek je předmět vyrobený za účelem jeho zabudování do stavby.

ČSN EN 15804+A1

Tříděný sběr je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Jako upcycling označujeme recyklační procesy, které upravují odpadní materiály a výrobky tak, aby mohly být dále použity. Na rozdíl od downcyclingu nedochází ke snížení kvality produktu.

Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Vedlejší produkt je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud:

 • vzniká jako nedílná součást výroby,
 • její další využití je zajištěno,
 • její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe
 • její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Vodný výluh je roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005).

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Výluhová třída je množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005).

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Využití odpadů – činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. § 11 odst. 1 písm. i)

Využívání odpadů na povrchu terénu je rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Zpracování odpadů je využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.