Demolice

Odstranění staveb se řídí stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.  Postup a způsob provedení bouracích prací je uveden v povolení o odstranění stavby podle § 249 Stavebního zákona.  Dokumentace bouracích prací obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů.

Správný postup demolice objektů má následující fáze:

 1.        Zmapování objektu – vytvoření postupu vyklízení, odstrojení a demolice objektu
 2.        Vyklizení objektů od zařizovacích předmětů a komunálního odpadu
 3.        Odstrojení objektu – roztřídění materiálů
 4.        Předání objektu, který je připraven k demolici
 5.        Strojní demolice – průběžné třídění materiálů
 • Během první fáze je potřeba pečlivě popsat situaci. Je vhodné provést rešerši a získat informace o místu. Informovat se o možném výskytu látek s nepříznivým dopadem na lidské zdraví a životní prostředí. Popsat materiály na stavbě a navrhnout způsoby jejich třídění a dalšího využití. Naplánovat jednotlivé kroky odstrojení a demolice objektu.
 • Součástí druhé a třetí fáze je vyklizení objektu od všech rušivých a škodlivých látek. Na konci třetí fáze zůstane jen hrubá stavba, bez složek a vybavení, které by mohly znečistit materiály získané po demolici.
 • Fáze předání objektu slouží ke kontrole vyklizení stavby. Je možné upřesnit jednotlivé kroky strojní demolice.
 • Poslední fází je strojní demolice, při které postupujeme od vnějších konstrukcí k těm vnitřním tak, aby nedocházelo k míšení jednotlivých materiálů. Materiály mohou být během bouracích pracích na místě dotříděny.

Výhodou tohoto postupu je, že nedochází k míšení rušivých a škodlivých látek s ostatními materiály. Místo nepoužitelného odpadu vznikají druhotné suroviny, které mohou být za určitých podmínek dále upotřebeny.

Firem, které nabízejí převzetí stavebního a demoličního odpadu a prodej recyklátů z něj vytvořeného je na trhu celá řada. Většina z nich je odpovědná a má vytvořený alespoň nějaký sytém řízení výroby a zajištění jakosti produkce. Je zde ale i druhá skupina, která se nabízí původcům stavebních a demoličních odpadů za mnohdy překvapivě nízké ceny za jeho převzetí a zde je třeba se mít na pozoru.  Může se totiž stát, že zmíněná firma nemá ani udělený potřebný souhlas k nakládání se stavebními odpady. Původce se ale musí v souladu s platnou legislativou přesvědčit, zda je zmíněná firma k převzetí stavebního a demoličního odpadu oprávněná.

Příklady ověřených firem:

Ověřená recyklační střediska

 • AWT REKULTIVACE, a.s.
 • AZS 98, s.r.o.
 • DESTRO, spol. s r.o.
 • DOLEŽAL – NB s.r.o.
 • DUFONEV R.C. a.s.
 • HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE s.r.o.
 • JANKOSTAV s.r.o.
 • KARE, Praha, s.r.o.
 • KENVI CZ s.r.o.
 • LUMOS, spol. s r.o.
 • MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
 • RECYKLÁČ s.r.o.
 • REMEX CZ a.s.
 • RESTA, s.r.o.
 • ŠUMBOR, spol. s r.o.
 • TŘÍDIČ s.r.o.
 • Vrbík s.r.o.
 • ŽSD, a.s.

Ověřené stavební firmy a výrobci stavebních výrobků

 • Aluplast
 • Antuka Maška
 • Armstrong Building Products
 • BRENS EUROPE, a.s.
 • CIUR a.s.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • POGOTECH s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • REPLAST PRODUKT, spol. s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Skanska a.s.

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Níže uvedená témata se snaží usnadnit orientaci v těchto legislativních předpisech a poskytnout základní informace nutné pro správné nakládání s odpady.

Zcela zásadní je vědět, za jakých podmínek se věc stává odpadem. Spolu s odpadem může při výrobních procesech vznikat i vedlejší produkt. Podobně při demontáži budovy nemusí vznikat jen odpad, ale při dodržení vhodných postupů je možné získat výrobky vhodné pro opětovné použití. Dále může při stavbách a demolicích vznikat velké množství výkopové zeminy, proto je dobré vědět, v jakém případě může být znovu využita.

Zobrazit více na stránce legislativa

Metodický návod naplňuje usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedení nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 a je vydáván s cílem:
● omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě,změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňovánístaveb,
● sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) uvznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jehoprováděcími předpisy,
● zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezitpodmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání,
● minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění
staveb podle stavebního zákona  je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a zejména se změnami dokončených staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin. Předmětem tohoto Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.

Aby mohla být recyklace v místě správně provedena a šetřilo se co nejvíce prostoru, kterého není vždy mnoho, je velice nutné vytřídit již při samotné selektivní demolici veškeré demontovatelné části a všechny odpady, které nespadají do kategorie SDO. Recyklací v místě se rozumí zpracování stavebních sutí, betonů, železobetonů, asfaltů schválenou mobilní recyklační linkou v místě demolice/stavby. Recyklační linka neboli mobilní zařízení na zpracování odpadu MUSÍ být schváleno Krajským úřadem v oblasti odpadů a ochrany ovzduší. Doporučuje se uvádět recyklaci v místě již v projektové dokumentaci na odstranění stavby, včetně následného uplatnění a využití materiálu v místě stavby, pak je možné vyhnout se zařazení do kategorie odpadů.

Jak již bylo zmíněno, recyklace v místě by měla být uvažována již v projektové přípravě demolice a popřípadě následné výstavby. V případě nevyužití či nemožnosti využití recyklovaného materiálu v místě je nutné odpady převést do schválených zařízení na příjem odpadů v kategorizaci jako odpady. V případě možnosti recyklace v místě, je následné využití ve stavebním záměru nejekonomičtější variantou a zároveň také nejjednodušší z hlediska hlášení a vzniku odpadů.