Veřejné zákázky

Zadavatel veřejné zakázky má jako hlavní investor možnost předepsat, jaké materiály a výrobky budou pro výstavbu z veřejných prostředků použity. Může tedy i předepsat, že mají být přednostně použity materiály obsahující recyklovaný podíl, nebo dokonce předepsat tento minimální podíl. Ten může být popsán buď fyzikálně (minimální hmotnostní podíl recyklovaných materiálů v díle), podle finančních principů (minimální podíl recyklovaných materiálů a výrobků na celkové ceně stavebního díla), nebo přímo předepsat konkrétní konstrukce, pro které se mají recyklované materiály použít.

Aby bylo možné zaručit, že se recyklované materiály do stavby dostanou, je žádoucí, aby tento požadavek byl vysloven co nejdříve, ideálně již v první fázi přípravy projektu, při definici zadání architektonické studie nebo obdobného stupně projektové přípravy. V momentě, kdy se tyto požadavky podaří dostat do obecných tendrových specifikací, lze veřejnou zakázku soutěžit na nejnižší cenu.

Takovým požadavkem při zadávání stavebních a demoličních projektů může být doplnění projektu:

  • odhadem množství vytěžených materiálů,
  • odhadem množství skládkovaného materiálu a identifikací potenciálně nebezpečných látek,
  • odhadem hmotnostního podílu znovupoužitých anebo recyklovaných materiálů v místě stavby,
  • odhadem hmotnostního podílu znovupoužitých anebo recyklovaných materiálů v mimo místo stavby,
  • odhadem množství vytěžené ornice a strategie pro ochranu její kvality.

Zadavatel může v projektu požadovat minimální množství recyklovaného obsahu. Recyklovaný obsah by měl mít jasnou sledovatelnost ověřenou u každé dodávky výrobku. V takovém případě je vhodným prokázáním dokumentace obsahující vypočtené množství recyklovaného obsahu a výpočet obsahu ověřený třetí stranou. Případně může být recyklovaný obsah doložen pomocí certifikátu od výrobce. Na stavbách se můžeme setkat jak s kompozitními konstrukcemi, tak s jejich částmi, které budou montovány až na místě. Proto se doporučuje sledovat obsah recyklátu při vstupu na stavbu.

Není pozdě, ani když se nepodaří dostat požadavky na recyklované výrobky do tendrových specifikací. Pak lze doplnit do podmínek veřejné soutěže doplňující hodnoticí kritérium, které využití materiálů s obsahem recyklované složky zohlední. Platí ale, že nejvyšší váhu ve veřejné soutěži musí mít cena.

Dobrým pomocníkem pro veřejné zadavatele je Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy, který je volně ke stažení na webu České rady pro šetrné budovy.

Příklady dobré praxe

Obec Karlovice využila recyklát ze zbouraného kulturního domu na zpevnění cyklostezky kolem řeky Opavy. Podobně přistoupilo město Zlín k demolici torza obchodního centra na Jižních Svazích. Už při demolici byla instalována mobilní drticí linka, která ze sutě vyráběla betonový recyklát použitelný na dalších stavbách města. Po demolici tak město získá nejen využitelnou plochu, ale i cennou stavební surovinu.

Recyklát lze využívat i při opravě místních komunikací. Město Buštěhrad získalo bezplatně asfaltový recyklát od Letiště Václava Havla a použilo jej na opravy svých komunikací. V obci Horní Domašlovice je asfaltový recyklát umístěn u Obecního úřadu a občané si sami zajišťují jeho dopravu a opravu příjezdových cest.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské Republiky využilo pro bourací práce v projektu Nemocnice Rázsochy jakoho hodnocení nejnižší cenu ale i procentuální výšku recyklace a opětovného využití stavebních materiálů.

Design and Build pro stavby s využitím recyklátu

Veřejné zakázky mohou být také zadávány tzv. na funkci a výkon. Takový způsob odpovídá mezinárodně zavedenému pojmu Design and Build. Tato metoda zadávání je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela nebo částečně na zhotovitele stavby.

Zadavatel

Zadavatel popisuje pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Následná cena bývá stanovena paušálně bez přesného vymezení stavebních prací a dodávek. Platby se provádí podle harmonogramu plateb. Zadavatel tak může lépe předvídat celkovou cenu a dobu dokončení.

Zhotovitel

Na druhou stranu je to právě zhotovitel, kdo na sebe bere vyšší rizika, což ale bývá zohledněno v technickém řešení. Ve spolupráci aliance Šance pro budovy a Asociace poskytovatelů energetických služeb vznikl detailní Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.