Jak je možné využít betonový recyklát?

Betonový recyklát je možné použít například pro úpravu terénu či zasypávání, pak se řídí požadavky Vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. V tomto případě je třeba v místě stavby vybudovat mobilní recyklační linku, pro úpravu suťového recyklátu. Popřípadě je možné v místě stavby vybudovat mobilní betonárnu a využít recyklované betonové kamenivo pro betonáž například základových konstrukcí. V tomto případě je nutné se řídit požadavky normy ČSN EN 206 + A2, popřípadě systémem řízení výroby podle stavebně technického osvědčení.

V případě zpracování betonového recyklátu na recyklované betonové kamenivo některým z recyklačních center. V tomto případě je třeba, aby bylo kamenivo certifikováno podle ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu či ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Pak je možné dle požadavků ČSN EN 206 + A2 použít například jako kamenivo do betonu. Popřípadě se řídit systémem řízení výroby podle stavebně technického osvědčení.


Uveřejněno