Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Stažení |

Metodický návod naplňuje usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedení nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 a je vydáván s cílem:
● omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě,změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňovánístaveb,
● sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) uvznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jehoprováděcími předpisy,
● zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezitpodmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání,
● minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady.
 
Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění
staveb podle stavebního zákona  je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a zejména se změnami dokončených staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin. Předmětem tohoto Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.


Uveřejněno