Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (12/2015)

Stažení | Plné znění

Přechod k oběhovému hospodářství, ve kterém je hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachována co nejdéle a ve kterém je minimalizován vznik odpadu, představuje významný příspěvek k úsilí EU o vytvoření udržitelného, nízkouhlíkového a konkurenceschopného hospodářství účinně využívajícího zdroje. Tento přechod je příležitostí k transformaci našeho hospodářství a k vytvoření nových a udržitelných konkurenčních výhod pro Evropu.“

V kapitole 3 tohoto dokumentu je pak popsáno nakládání s odpady. Je zde uvedena míra recyklace odpadů a zároveň jsou zde popsány překážky vyšší míry recyklace. Kapitola 4 se pak věnuje posílení trhu s druhotnými surovinami. V úvodu kapitoly je zmíněno, že materiály, které lze recyklovat se vracejí zpět do hospodářství jako nové suroviny. Dokument dále uvádí, že s takovými surovinami je možné nakládat stejně jako s primárními surovinami.

V kapitole 5 jsou zmíněny prioritní oblasti, mezi které patří i Stavební a demoliční odpad (podkapitola 5.4). Tato podkapitola mimo jiné zmiňuje, že:

„Mnohé tyto materiály jsou recyklovatelné nebo mohou být znovu použity, avšak míry opětovné použití a recyklace se v rámci EU značně liší.“ Dále že: „Vzhledem k dlouhé životnosti budov je nezbytné podporovat konstrukční zdokonalování, které sníží dopady na životní prostředí a zvýší trvanlivost a recyklovatelnost jejich složek.“


Uveřejněno