Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů

Stažení | Plné znění

Směrnice má za cíl předcházet, nebo maximálně omezit negativní dopady skládek na povrchové vody, podzemní vody, půdu, ovzduší a lidské zdraví. Tohoto cíle dosahuje zaváděním přísných technických požadavků.


Uveřejněno