Vyhláška č. 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Stažení | Plné znění

 Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:
 
a) chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné směsi“), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli, 
b) nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli. 
 
(2) Tato vyhláška dále stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o detergentech: 
a) poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci, 
b) z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.


Uveřejněno