Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) Katalog odpadů,

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

d) obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

e) metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

f) doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,

g) podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

h) způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

i) obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.


Uveřejněno