Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

Stažení | Plné znění

Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství stanovených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a umožněn přechod k oběhovému hospodářství.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním,
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.


Uveřejněno