Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Stažení | Plné znění

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje
 
a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoba“) při
 
1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen „látka“) nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,
 
2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí) (dále jen „směs“) na území České republiky,
 
b)správnou laboratorní praxi,
 
c)působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.


Uveřejněno