Kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb

V následující tabulce je specifikováno původní kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb, ze kterého recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklované kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb lze dále využívat v dopravních nebo vodohospodářských stavbách. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

Specifikace Kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb
Možné problémy spojené s recyklací Riziko zvýšeného výskytu jemných částic (zahliněný materiál)

Riziko kontaminace úkapy ropných látek především v případě železničního svršku

Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.  Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo pro vodní stavby Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 13383-11)

ČSN EN 13383-23)

Kamenivo pro kolejové lože Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 130431)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy