Sádrokartonové desky

V následující tabulce je specifikován původní materiál, které pochází ze sádrokartonových desek. Ty tvoří více než 95% sádrovce (hydratovaný síran vápenatý, dihydrát síranu vápenatého), který je opakovaně recyklovatelný pokud nedojde k jeho znečištění. Z důvodu vysokých nároků kladených na postup demolice se v tuto chvíli většina odpadů ze sádrokartonových desek skládkuje. Ukládání tohoto materiálu na skládku vede v případě nesprávného skládkování tj. uchování v kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem k vývinu sirovodíku, což je dalším nežádoucím důsledkem skládkování sádrokartonových desek.

Specifikace Sádrokartonové desky
Možné problémy spojené s recyklací V případě využití sádrokartonových desek používaných ve stavbě, může dojít v průběhu užívání, demolice a recyklace ke znečištění materiálu. Toto znečištění znemožňuje použití tohoto materiálu jako vstupní suroviny pro výrobu nových sádrokartonových desek.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Produkty ze sádry Sádrokartonová deska Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3

Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 4

ČSN EN 520+A11)
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 ČSN EN 13279-11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování