Zemina z dopravních staveb

V následující tabulce jsou specifikovány původní zeminy z dopravních staveb, které jsou dále využitelné jako výrobky nebo vstupní suroviny. Původ materiálu s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

Specifikace Zemina z dopravních staveb
Možné problémy spojené s recyklací Riziko technicky nevhodné zeminy, které se týká pouze a výhradně případů výstavby novostaveb (při rekonstrukcích se získává zemina, která již jednou v konstrukci použita byla a je vysoce nepravděpodobné, že bude nevyhovující).

Riziko kontaminace zeminy těžkými kovy, ropnými látkami apod. Toto riziko se týká zemin, které se získají buď při čištění součástí pozemní komunikace (příkopy) nebo vzniknou v důsledku odstranění zeminy po haváriích (např. únik většího množství škodlivých látek při těžké dopravní nehodě apod.).

Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Zemina Zemina TP 94
Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí. Vyhláška č. 387/2016 Sb.
Materiál pro zemní tělesa dopravních staveb. Materiál pro zemní tělesa dopravních staveb Prohlášení o shodě ČSN 73 61212)
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy