Zemina z dopravních staveb

V následující tabulce jsou specifikovány původní zeminy z dopravních staveb, které jsou dále využitelné jako výrobky nebo vstupní suroviny. Původ materiálu s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

SpecifikaceZemina zdopravních staveb
Možné problémy spojené srecyklacíRiziko technicky nevhodné zeminy, které se týká pouze a výhradně případů výstavby novostaveb (při rekonstrukcích se získává zemina, která již jednou v konstrukci použita byla a je vysoce nepravděpodobné, že bude nevyhovující).Riziko kontaminace zeminy těžkými kovy, ropnými látkami apod. Toto riziko se týká zemin, které se získají buď při čištění součástí pozemní komunikace (příkopy) nebo vzniknou v důsledku odstranění zeminy po haváriích (např. únik většího množství škodlivých látek při těžké dopravní nehodě apod.).
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a právní dokumenty
ZeminaZeminaTP 94
KamenivoKamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.Vyhláška č. 387/2016 Sb.
Materiál pro zemní tělesa dopravních staveb.Materiál pro zemní tělesa dopravních stavebProhlášení o shoděČSN 73 61212)
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy