ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

Plný text | Náhled

Použití recyklace ve výrobě asfaltových směsí vyžaduje specifikovat R-materiál jako stavební materiál způsobem obdobným jako u kameniva a asfaltových pojiv. Ve výrobkových normách EN 13108-1 až EN 13108-7 a EN 13108-9 je užití R-materiálu povoleno při splnění požadavků, které se vztahují k jeho procentuálnímu přidanému množství.

Znovuzískaná asfaltová směs zahrnuje asfaltové směsi získané odfrézováním asfaltových vrstev, vybouráním desek (ker) z vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch, jakož i asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby.

Zpracování znovuzískané asfaltové směsi vede k získání R-materiálu, který je vhodný a připravený k použití jako stavební materiál pro asfaltovou směs po jeho odzkoušení, posouzení a klasifikaci podle této normy. R-materiál (RA) lze použít jako stavební materiál pro asfaltové směsi vyrobené na obalovně asfaltových směsí v souladu se specifikacemi pro takové směsi.

Tato evropská norma obsahuje požadavky na R-materiál z hlediska vlastností pojiva a kameniva a cizorodých látek, které platí ve všech případech použití R-materiálu. Kromě toho tato evropská norma uvádí, které vlastnosti R-materiálu a jeho složek musí být deklarovány a zdokumentovány, pokud je nezbytný popis vstupní suroviny.

Jelikož jsou požadavky na asfaltové směsi shodné pro směsi s obsahem R-materiálu i bez něho, je důležitý soubor vlastností R-materiálu. Pro stanovení kvality výrobku, tj. nové asfaltové směsi, do které má být R-materiál přimíchán, jsou podstatné zrnitost a vlastnosti kameniva, obsah pojiva, vlastnosti pojiva, jakož i obsah cizorodých látek přítomných v R-materiálu. Úroveň homogenity R-materiálu určuje jeho maximální množství, které lze v praxi použít.

Velikost zrn asfaltové směsi v R-materiálu, která může mít podobu od velkých kusů po jemnozrnný odfrézovaný materiál, je důležitá pouze pro zpracování R-materiálu do nově vyráběné asfaltové směsi.

Tato evropská norma uvádí požadavky na specifikaci R-materiálu, který je přidáván do vybraných asfaltových směsí zpracovávaných za horka. Norma uvádí požadavky na uložení a deklaraci vlastností R-materiálu. Tato norma není harmonizovanou normou a neobsahuje národní přílohu. Limity na procentuální množství přidávaného R-materiálu do obrusných, ložních a podkladních vrstev jsou uvedeny v národních přílohách výrobkových norem ČSN EN 13108-1 až 7.

Pozn. autorů: Z hlediska znovuzískané asfaltové směsi se jedná o klíčový evropský předpis, který aktuálně má novou verzi z roku 2017, která všem musí projít veřejným schválením na úrovní Evropské unie, aby bylo možné výrobky vymezené na základě této normy používat s CE značkou. Norma dosud nemá český ekvivalent (národní aplikační dokument).


Uveřejněno