TP 210 MD ČR

Náhled

Tyto technické podmínky řeší vyuţití recyklovaných minerálních odpadů z demolic staveb
(dále jen stavebně demoliční odpad – SDO), do zemního tělesa, podloţí vozovek
a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch (dále jen PK).
Recyklací SDO vzniká výrobek – recyklát, určený jako náhrada přírodního kameniva při
pouţívání do konstrukčních vrstev, případně jako vhodný materiál do zemního tělesa a podloţí
vozovek PK.


Uveřejněno