Proč využívat stavební a demoliční odpad?

Využíváním stavebního a demoličního odpadu

  • Předcházíme nutnosti skládkování
  • Plně využíváme materiálový potenciál výrobků
  • Šetříme primární zdroje nerostných surovin
  • Šetříme energii na získání nových surovin
  • Snižujeme zátěž životního prostředí

Organizace spojených národů si ve své Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 stanovila 17 cílů, které reagují na aktuální globální problémy lidstva. Mezi tyto cíle patří i zvýšení účinnosti využití zdrojů pomocí zodpovědné spotřeby a výroby a podpora udržitelnosti lidských sídel.

Se zodpovědnou spotřebou se úzce váže pojem materiálový potenciál. Na planetě je omezené množství surovin a při jejich spotřebě je nutné se zamyslet nejen nad jejich množstvím ale i nad jejich kvalitou. Používáním recyklovaných surovin, chráníme kvalitnější primární suroviny, které pak mohou být použity na místě, kde jsou nenahraditelné. Tak využijeme maximálně jejich materiálový potenciál. Proto platí, že pokud existuje taková možnost, jak znovupoužít materiál nebo výrobek aniž by došlo ke zhoršení jeho kvality, měla by mít přednost před ostatními řešeními. V případě, že úprava odpadních materiálů a výrobků vede k jejich opětovnému použití bez snížení úrovně jejich využití, jsou tyto procesy označeny jako Upcycling. Opakem jsou procesy opětovného zpracování při kterých dojde ke snížení kvality produktu. Tyto procesy snižující znovupoužitelnost výrobku a materiálu označujeme jako Downcycling.

Podle Evropské komise tvoří stavební a demoliční odpad 25-30 % veškerého odpadu produkovaného v EU, a přitom míra recyklace se mezi jednotlivými státy pohybuje mezi 10 a 90 %. Cílem je zvýšit podíl recyklovaných a znovuvyužitých odpadů alespoň na 70 %.

V ČR podle statistiky Katalog odpadů MŽP dosahují stavební a demoliční odpady podílu 65 % (Graf 1), ale z toho pouze část se zrecykluje – je zde obrovský potenciál pro zlepšení.

Graf 1 Procentuální zastoupení odpadů podle skupin odpadů (Katalog odpadů) v roce 2015.

Další otázky?
Error: View 4fe81d6tgr may not exist

Uveřejněno