Jak se ověřují vlastnosti recyklátů?

Dle požadavků na stavby uvedených v Zákoně č. 283/2021 Sb. Stavební zákon mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto nařízení se věnuje kromě jiného základním požadavkům na stavby a základním charakteristikám stavebních výrobků.

Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech. Výrobky, které splní požadavky uvedené v článcích 4 a 6 tohoto nařízení mohou být označeny CE. Pro všechny stavební výrobky, na něž se vztahuje harmonizovaná norma, nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení, je označení CE jediným označením, které potvrzuje shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení ve vztahu k základním charakteristikám podle této harmonizované normy nebo evropského technického posouzení.

V případě, že pro stavební výrobek neexistuje harmonizovaná evropská norma nebo pro něj nebylo vypracováno evropské technické posouzení, jsou výrobky posuzovány dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Více o postupu certifikace výrobků naleznete na stránce Certifikace a normy.

Další otázky?
Error: View 4fe81d6tgr may not exist

Uveřejněno