Bourací práce

Bouracími pracemi jsou myšleny činnosti vedoucí k  odstranění stavby, terénním úpravám a  zařízení. Blíže popisuje náležitosti bouracích prací §128 zákona č . 183/2006 Sb. o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon)a náležitosti dokumentace bouracích prací stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.


Uveřejněno