Odpad, který přestává být odpadem

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

  • věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,
  • pro věc existuje trh nebo poptávka,
  • věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,
  • využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
  • věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odpad přestává být odpadem tehdy, když splňuje všechna následující kritéria:

  • využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek je běžně používán pro specifické účely;
  • pro daný využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek existuje trh nebo poptávka, které lze rozpoznat např. pomocí pozitivní hospodářské hodnoty;
  • využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek splňuje technické požadavky pro specifické účely a vyhovuje stávajícím právním předpisům a normám vztahujícím se na výrobky;
  • využití materiálu, výrobku nebo stavebního prvku nepovede při jeho použití k celkově nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

ČSN EN 15804+A1


Uveřejněno