Obsah recyklátu

Norma ČSN EN ISO 14021 (010921) definuje obsah recyklátu jako hmotnostní podíl recyklovaného materiálu ve výrobku nebo obalu.

Do tohoto materiálu se zahrnují jen předspotřební materiály a materiály pospostřební. Předspotřební (pozpracovatelský) materiál byl v průběhu výrobního procesu přesměrován například z odpadního proudu. Tímto termínem se neoznačují materiály vzniklé přečištěním nebo přepracováním, které jsou následně znovu použity v původním procesu.

Pospotřební materiál už byl spotřebitelem použit. Může být generován v domácnostech, v komerčních nebo průmyslových zařízeních. Jedná se o materiál, který se vrátil z distribučního řetězu.

Organizace WRAP stanovila čtyři kriteria, z nichž alespoň jedno musí být splněno, aby mohl být materiál v konstrukčním výrobku považován za recyklovaný.

  1. Odpad je klasifikovaný v Evropském katalogu odpadů (ze kterého vychází i katalog odpadů stanovený vyhláškou č. 93/2016 Sb.).
  2. Materiál je nebo se má stát odpadem.
  3. Jedná se o odřezky nebo šrot, u kterého před dalším použitím v původním procesu musí dojít k úpravě chemických nebo fyzikálních vlastností.
  4. Jedná se o vedlejší produkt.

Uveřejněno