Stavební výrobek

Výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby. Sestavou se rozumí stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro zabudování do stavby sestavit.

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

Stavební výrobek je předmět vyrobený za účelem jeho zabudování do stavby.

ČSN EN 15804+A1


Uveřejněno