Metodický návod pro recyklaci v místě

Aby mohla být recyklace v místě správně provedena a šetřilo se co nejvíce prostoru, kterého není vždy mnoho, je velice nutné vytřídit již při samotné selektivní demolici veškeré demontovatelné části a všechny odpady, které nespadají do kategorie SDO. Recyklací v místě se rozumí zpracování stavebních sutí, betonů, železobetonů, asfaltů schválenou mobilní recyklační linkou v místě demolice/stavby. Recyklační linka neboli mobilní zařízení na zpracování odpadu MUSÍ být schváleno Krajským úřadem v oblasti odpadů a ochrany ovzduší. Doporučuje se uvádět recyklaci v místě již v projektové dokumentaci na odstranění stavby, včetně následného uplatnění a využití materiálu v místě stavby, pak je možné vyhnout se zařazení do kategorie odpadů.

Jak již bylo zmíněno, recyklace v místě by měla být uvažována již v projektové přípravě demolice a popřípadě následné výstavby. V případě nevyužití či nemožnosti využití recyklovaného materiálu v místě je nutné odpady převést do schválených zařízení na příjem odpadů v kategorizaci jako odpady. V případě možnosti recyklace v místě, je následné využití ve stavebním záměru nejekonomičtější variantou a zároveň také nejjednodušší z hlediska hlášení a vzniku odpadů.


Uveřejněno