Rubrika: Normy

 • ČSN EN 1097-6 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

  ČSN EN 1097-6 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

  Plný text | Náhled Tato norma určuje referenční metody pro stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti hutného a pórovitého kameniva, používané při zkouškách typu a v případě pochybnosti. V jiných případech, konkrétně při kontrole řízení výroby, se smí použít jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné stanovené referenční metodě. Pro usnadnění jsou některé z těchto…

 • TP 94

  TP 94

  Náhled

 • ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty – Základové prvky

  ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty – Základové prvky

  Plný text |Náhled Tato evropská norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii a tam, kde to připadá v úvahu, určuje minimální hodnoty pro prefabrikované základové prvky (sloupy se zabudovanými základovými prvky, patky s prohlubněmi, kalichy) vyrobené z obyčejného železobetonu, které se používají pro nosné části budov navržené podle EN 1992-1-1. Tato evropská norma uvádí terminologii,…

 • ČSN EN 13162+A1

  ČSN EN 13162+A1

  Plný text | Náhled ato evropská norma určuje požadavky pro průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny, s povrchovou úpravou nebo bez ní, používané pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě rolí, rohoží nebo desek. Tato norma popisuje vlastnosti výrobků a obsahuje postupy zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem. Výrobky podle této normy se…

 • ČSN EN 13163+A1

  ČSN EN 13163+A1

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje požadavky na průmyslově zhotovené výrobky z pěnového polystyrenu, s povrchovou úpravou nebo bez ní, používané pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek nebo rolí, nebo jsou tvarované jinak. Tato norma popisuje charakteristiky výrobků a obsahuje postupy zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem. Výrobky podle této…

 • TP 210 MD ČR

  Náhled Tyto technické podmínky řeší vyuţití recyklovaných minerálních odpadů z demolic staveb (dále jen stavebně demoliční odpad – SDO), do zemního tělesa, podloţí vozovek a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch (dále jen PK). Recyklací SDO vzniká výrobek – recyklát, určený jako náhrada přírodního kameniva při pouţívání do konstrukčních vrstev, případně jako vhodný…

 • ČSN EN 15643-1

  Plný text | Náhled Tato evropská norma je součástí souboru norem vypracovaného komisí CEN/TC 350, který poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Posuzování udržitelnosti kvantifikuje dopady a aspekty environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností budov pomocí kvantitativních a kvalitativních indikátorů, které jsou měřeny bez hodnotových úsudků. Cílem tohoto souboru evropských norem je umožnit srovnatelnost výsledků…

 • ČSN EN 15804+A1

  Plný text | Náhled Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie pro všechny stavební výrobky a služby. Poskytuje strukturu, která zajistí, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro stavební výrobky, stavební služby a stavební procesy získávána, ověřována a prezentována harmonizovaným způsobem.

 • ČSN EN ISO 14021 (010921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

  ČSN EN ISO 14021 (010921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

  Plný text | Náhled Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vlastní environmentálních tvrzení, včetně vyjádření, značek a grafických značek, týkající se produktů. Popisuje vybrané termíny běžně používané v environmentálních tvrzeních a vymezuje jejich použití. Tato mezinárodní norma také popisuje obecnou metodiku hodnocení a ověřování určenou pro vlastní environmentálních tvrzení a specifické metody hodnocení a ověřování určené pro…

 • ČSN EN 13877-1 – Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály

  ČSN EN 13877-1 – Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály

  Plný text | Náhled Tato evropská norma specifikuje požadavky pro: složky betonu aostatnímateriály pro cementobetonovékryty; vlastnosti čerstvého aztvrdlého betonu. Tato evropská norma platí pro cementobetonové kryty betonované na místě. Tato evropská norma se netýká válcovaných betonů. Tato evropská norma je určena pro cementobetonové kryty silnic, dálnic a letišť, chodníků, cyklistických stezek, skladovacích ploch, všeobecněvšech cementobetonových krytůzatěžovaných dopravou.