Asfaltové směsi

V následující tabulce jsou specifikovány původní asfaltové směsi, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklované asfaltové směsi je možné dále využívat v dopravních stavbách. Původ materiálu s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

Specifikace Asfaltové vrstvy vozovek a obdobných dopravních ploch
Možné problémy spojené s recyklací Teoretická přítomnost dehtu u starších typů asfaltových směsí. Toto riziko lze v současnosti omezit pouze na silnice II. či III. třídy a na podkladní asfaltové vrstvy takových vozovek. U obrusných vrstev je toto riziko dnes v zásadě vyloučeno. U ložních vrstev se může v případě uvedených tříd silnic vyskytovat ojediněle.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo Kamenivo pro zpevněné plochy. Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo pro nezpevněné a hydraulicky zpevněné směsi Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 13242 +A11)

ČSN EN 130551)

ČSN EN 933-33)

ČSN EN 1097-13)

ČSN EN 1097-23)

Asfaltové směsi Asfaltové směsi pro silniční stavby a povrchové úpravy silnic Prohlášení o shodě ČSN EN 13108-82)

ČSN EN 12697 – 423)

ČSN 73 61212)

1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy