Betony a betonové konstrukce

Zde jsou specifikovány původní betonové konstrukce, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklovaný materiál z betonových konstrukcí, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, mohou pocházet z budov (betony z podlah, betony ze základových konstrukcí, betony z konstrukčních prvků, betonové zdicí prvky) nebo z dopravních staveb, které byly převezeny do recyklačního střediska. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb, na které se nevztahuje ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn a shoda se posuzuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. se při posuzování shody postupuje dle Technických návodů.

Milíčovský háj – Skanska a.s.

Během realizace projektu Milíčovský háj rozdrtili a znovu použili 67 tun betonového odpadu z původních zdemolovaných budov a 12 tun asfaltu z místních cest. Takto získaný materiál opětovně využili jako podklad pro základy nově vystavěných silnic a bytových domů na pozemku. Vykopaná zemina z pozemku byla spolu se zeminou z jiných pražských stavenišť upotřebena při terénních úpravách jako zásypový materiál, čímž se podařilo významně snížit množství odpadů odvážených na skládku. Krom toho společnost zaštiťuje soutěž pro designéry a architekty s názvem Výzva kreativní recyklace.

Specifikace Betony z podlah a základů
Možné problémy spojené s recyklací Mohou obsahovat vysoké podíly jílových složek. V případě průmyslových provozů mohou obsahovat stopy chemických látek používaných v příslušném průmyslu.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.  Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 

Specifikace Konstrukční betony – betony pocházející z nosných prvků obytných budov nebo z dopravních staveb.
Možné problémy spojené z recyklací Nedostatečné oddělení výztuže.

Riziko kontaminace úkapy ropných látek.

Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrů Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 12620+A11)
ČSN EN 131391)
ČSN EN 13055-11)
ČSN EN 933-33)
ČSN EN 933-113)
ČSN EN 1744-1+A13)
ČSN EN 1744-53)
ČSN EN 1744-63)
ČSN EN 1367-43)
Umělý kámen Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ČSN EN 152861)
ČSN EN 146183)
ČSN EN 14617-1 až 163)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití) Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ČSN EN 152851)
ČSN EN 146183)
ČSN EN 14617-1 až 163)
Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky Prohlášení o shodě ČSN EN 152882)
ČSN EN 146183)
ČSN EN 14617-1 až 163)
Beton Beton Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A12)
ČSN P 73 24042)
ČSN P 73 24502)
ČSN EN 14487-12)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použití Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ EAD 200005-00-01031)
ČSN EN 1168+A31)
ČSN EN 12737+A11)
ČSN EN 12794+A11)
ČSN EN 12794+A1/AC1)
ČSN EN 128431)
ČSN EN 132241)
ČSN EN 132251)
ČSN EN 13693+A11)
ČSN EN 13747+A21)
ČSN EN 13978-11)
ČSN EN 148431)
ČSN EN 14844+A21)
ČSN EN 149911)
ČSN EN 14992+A11)
ČSN EN 15037-11)
ČSN EN 15037-2+A11)
ČSN EN 15037-3+A11)
ČSN EN 15037-4+A11)
ČSN EN 15037-51)
ČSN EN 15050+A11)
ČSN EN 15201)
ČSN EN 152581)
ČSN EN 133693)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky) Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 771-3+A11)
Zdicí prvky z umělého kamene Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 771-5+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy
Error: View e8883c20b8 may not exist