Jak zrecyklovat v Česku stavbu?

Odstranění staveb se řídí stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.  Postup a způsob provedení bouracích prací je uveden v povolení o odstranění stavby podle § 249 Stavebního zákona.  Dokumentace bouracích prací obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů.

Správný postup demolice objektů má následující fáze:

  1.        Zmapování objektu – vytvoření postupu vyklízení, odstrojení a demolice objektu
  2.        Vyklizení objektů od zařizovacích předmětů a komunálního odpadu
  3.        Odstrojení objektu – roztřídění materiálů
  4.        Předání objektu, který je připraven k demolici
  5.        Strojní demolice průběžné třídění materiálů
  • Během první fáze je potřeba pečlivě popsat situaci. Je vhodné provést rešerši a získat informace o místu. Informovat se o možném výskytu látek s nepříznivým dopadem na lidské zdraví a životní prostředí. Popsat materiály na stavbě a navrhnout způsoby jejich třídění a dalšího využití. Naplánovat jednotlivé kroky odstrojení a demolice objektu.
  • Součástí druhé a třetí fáze je vyklizení objektu od všech rušivých a škodlivých látek. Na konci třetí fáze zůstane jen hrubá stavba, bez složek a vybavení, které by mohly znečistit materiály získané po demolici.
  • Fáze předání objektu slouží ke kontrole vyklizení stavby. Je možné upřesnit jednotlivé kroky strojní demolice.
  • Poslední fází je strojní demolice, při které postupujeme od vnějších konstrukcí k těm vnitřním tak, aby nedocházelo k míšení jednotlivých materiálů. Materiály mohou být během bouracích pracích na místě dotříděny.

Výhodou tohoto postupu je, že nedochází k míšení rušivých a škodlivých látek s ostatními materiály. Místo nepoužitelného odpadu vznikají druhotné suroviny, které mohou být za určitých podmínek dále upotřebeny.

Podmínky, za kterých nazýváme věc odpadem a naopak podmínky, za kterých se z odpadu stává druhotná surovina jsou popsány na stránce legislativy.

Další doporučené postupy jak minimalizovat rizika při nakládání se stavebními a demoličními odpady a množství nebezpečných odpadů vznikajících na stavbách jsou popsány v Metodickém návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Jak poznat kvalitní a seriózní firmu pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů?

Metodický návod pro recyklaci v místě

Další otázky?
Error: View 4fe81d6tgr may not exist

Uveřejněno