Které suroviny lze získat při demolici a co lze recyklovat?

Stavební a demoliční odpad sestává z celé řady složek, z nichž velká část je využitelná pro další použití.

  • Stavební a demoliční odpady ze silničních staveb obsahují především betony a asfaltové směsi.
  • Odpady z demolice staveb obsahují beton, cihelný střep, sádru, dřevo, sklo, ocel, kovy, plasty a další materiály, které mohou být zrecyklovány.
  • Po recyklaci se z odpadu stává druhotná surovina, která může být použita pro další stavby. Jednotlivé příklady takových surovin jsou uvedeny v přehledu druhotných surovin.

Veškeré odpady jsou klasifikovány podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.. o Katalogu odpadů do 20 skupin, přičemž ve skupině 17 jsou uvedeny stavební a demoliční odpady. Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů.

Procentuální zastoupení jednotlivých podskupin, které bylo zpracováno na základě statistik CENIA za rok 2016 je uvedeno v následujícím grafu.

Graf 1 Procentuální zastoupení jednotlivých skupin stavebních a demoličních odpadů v roce 2016 (bez zemin) dle CENIA

Další otázky?
Error: View 4fe81d6tgr may not exist

Uveřejněno