Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Slovníček pojmů

V této sekci jsou abecedně seřazeny základní pojmy pojící se k problematice oběhového hospodářství, druhotných surovin, recyklovaných materiálů a stavebních výrobků. Dále jsou uvedeny definice těchto pojmů v právních dokumentech a v technických normách.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Odpad z azbestu

Odpad z azbestu patří mezi nebezpečné odpady katalogových čísel z Katalogu odpadů 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Odpad, který přestává být odpadem

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

 • věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,
 • pro věc existuje trh nebo poptávka,
 • věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,
 • využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
 • věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 

Odpad přestává být odpadem tehdy, když splňuje všechna následující kritéria:

 • využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek je běžně používán pro specifické účely;
 • pro daný využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek existuje trh nebo poptávka, které lze rozpoznat např. pomocí pozitivní hospodářské hodnoty;
 • využitý materiál, výrobek nebo stavební prvek splňuje technické požadavky pro specifické účely a vyhovuje stávajícím právním předpisům a normám vztahujícím se na výrobky;
 • využití materiálu, výrobku nebo stavebního prvku nepovede při jeho použití k celkově nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

 

ČSN EN 15804+A1

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odstranění odpadů

Činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Odstraňování staveb

Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.

Odstraňování staveb se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu a dokumentace bouracích prací podle § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

 

Vyhláška č. 20/2012 Sb.

Opětovné použití

Opětovné použití jsou postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Opětovné použití je postup, při kterém jsou výrobky nebo stavební prvky, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny.

ČSN EN 15643-1

Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů jsou opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují:

 • množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků,
 • nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, nebo
 • obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)

 

Příprava k opětovnému použití

Příprava k opětovnému použití -způsob využití odpadů zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího zpracování opětovně používat.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. § 11 odst. 1 písm. m)

Původce odpadů

Původce odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Recyklace

Recyklace je proces obnovy, při kterém je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely.

ČSN EN 15643

Recyklace chemická

Chemická recyklace je uplatnitelná u syntetických izolací – EPS, XPS, PUR, PIR, PF a spočívá v rozložení polymeru na monomery (hydrogenací, hydrolýzou, glykolýzou, alkoholýzou). Předpokladem využití chemické recyklace je naprostá materiálová čistota vstupů, výhodou je zisk suroviny v primární kvalitě.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Recyklace materiálová

Odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby produktů se shodným materiálovým složením. V takovém případě je nutný striktně jednodruhový vstup.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Recyklace odpadů

Recyklace odpadů je jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Recyklace surovinová

Surovinová recyklace představuje rozklad (depolymerací, pyrolýzou, zplyňováním) polymerů na nízkomolekulární produkty, s různým chemickým složením. Výsledné produkty jsou široce uplatnitelné, nevýhodou je vysoká energetická náročnost procesů.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Recyklát směsný

Směsný recyklát je materiál, získaný drcením a tříděním SDO, který se nepovažuje za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 nebo ČSN EN 13242+A1. Podíl hlavních složek není určen a obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je ≤10% hm. Recyklát směsný je určen převážně jako náhrada zemin pro stavbu násypů a úpravy podloží pozemních komunikací podle ČSN 73 6133, zásypy rýh, terénní úpravy apod.

TP 210 MD ČR

Recyklát z betonu

Recyklát z betonu je recyklované kamenivo získané drcením  a tříděním betonu a betonových výrobků, obsah složky Rc  ≥ 90% hm.1, obsah (Ru + Rb) ≤ 6%, maximální obsah složky Rg ≤ 1% hm. Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3% hm. FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální množství plovoucích částic (FL) je 1%.

TP 210 MD ČR

Recyklát z vozovek

Recyklát z vozovek je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc + Ra + Ru ≥ 95% hm. Maximální obsah složky Ra je 30% hm. Maximální obsah jiných, ostatních  a plovoucích částic (X+Y+FL) je 5% hm.

TP 210 MD ČR

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu je materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Recyklát ze zdiva

Recyklát ze zdiva je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové prvky, pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb + Rc + Ru ≥ 90% hm. Složka jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je maximálně 10% hm.

TP 210 MD ČR

Recyklované kamenivo

Recyklované kamenivo je kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci.

ČSN EN 12620+A1

 

Recyklované kamenivo je kamenivo získané při úpravě anorganického materiálu dříve použitého v konstrukci.

ČSN EN 206

 

Recyklovaný stavební materiál

Recyklovaný stavební materiál je materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě SDO, kategorie ostatní odpad a odpadů podobných SDO, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených.

TP 210 MD ČR

Rekultivace

Rekultivace je uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

Sběr odpadů

Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Shromažďování odpadů

Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)

Skládka

Zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (stavební zákon) a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h) zákona o odpadech.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.