Rubrika: Pojmy

 • Stavební prvek

  Stavební prvek je část konstrukce obsahující stanovenou kombinaci výrobků. ČSN EN 15804+A1

 • Skladování odpadů

  Skladování odpadů  je přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Skládka

  Zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (stavební zákon) a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h) zákona o odpadech. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Shromažďování odpadů

  Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)

 • Sběr odpadů

  Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Rekultivace

  Rekultivace je uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání. Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 • Recyklované kamenivo

  Recyklované kamenivo je kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci. ČSN EN 12620+A1 Recyklované kamenivo je kamenivo získané při úpravě anorganického materiálu dříve použitého v konstrukci. ČSN EN 206

 • Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu

  Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu je materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených. Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 • Recyklace odpadů

  Recyklace odpadů je jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Recyklace

  Recyklace je proces obnovy, při kterém je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. ČSN EN 15643