Rubrika: Pojmy

 • Zpracování odpadů

  Zpracování odpadů je využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Využívání odpadů na povrchu terénu

  Využívání odpadů na povrchu terénu je rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu. Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 • Výluhová třída

  Výluhová třída je množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005). Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 • Výkup odpadů

  Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Vodný výluh

  Vodný výluh je roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005). Vyhláška č. 294/2005 Sb.

 • Vedlejší produkt

  Vedlejší produkt je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud: vzniká jako nedílná součást výroby, její další využití je zajištěno, její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe její další využití je…

 • Úprava odpadů

  Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Tříděný sběr

  Tříděný sběr je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 • Fáze provozu skládky

  První fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, k  odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu. Druhá fáze provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č .  185/2011 Sb., o  odpadech, k  případnému využívání odpadů při uzavírání a  rekultivaci skládky. Třetí fází…

 • Stavební výrobek

  Výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby. Sestavou se rozumí stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro zabudování do stavby sestavit.…