Rubrika: Otázky a odpovědi

 • Proč využívat stavební a demoliční odpad?

  Proč využívat stavební a demoliční odpad?

  Využíváním stavebního a demoličního odpadu Předcházíme nutnosti skládkování Plně využíváme materiálový potenciál výrobků Šetříme primární zdroje nerostných surovin Šetříme energii na získání nových surovin Snižujeme zátěž životního prostředí Organizace spojených národů si ve své Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 stanovila 17 cílů, které reagují na aktuální globální problémy lidstva. Mezi tyto cíle patří i zvýšení…

 • Které suroviny lze získat při demolici a co lze recyklovat?

  Které suroviny lze získat při demolici a co lze recyklovat?

  Stavební a demoliční odpad sestává z celé řady složek, z nichž velká část je využitelná pro další použití. Stavební a demoliční odpady ze silničních staveb obsahují především betony a asfaltové směsi. Odpady z demolice staveb obsahují beton, cihelný střep, sádru, dřevo, sklo, ocel, kovy, plasty a další materiály, které mohou být zrecyklovány. Po recyklaci se…

 • Jak zrecyklovat v Česku stavbu?

  Jak zrecyklovat v Česku stavbu?

  Odstranění staveb se řídí stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.  Postup a způsob provedení bouracích prací je uveden v povolení o odstranění stavby podle § 249 Stavebního zákona.  Dokumentace bouracích prací obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů. Správný postup demolice objektů má následující fáze:        Zmapování…

 • Jak se ověřují vlastnosti recyklátů?

  Jak se ověřují vlastnosti recyklátů?

  Dle požadavků na stavby uvedených v Zákoně č. 283/2021 Sb. Stavební zákon mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby dle nařízení Evropského…

 • Které recyklované výrobky lze použít ve výstavbě?

  Které recyklované výrobky lze použít ve výstavbě?

  Recyklovanými výrobky ve stavebnictví rozumíme takové výrobky, které jsou buď celé recyklované, nebo obsahují určitý podíl recyklované složky. V některých případech je možné opětovně použít výrobky získané při dekonstrukci budovy. V případě, že pro výrobky existuje využití a při jejich použití budou splněny základní požadavky na stavby, mohou být opětovně použity i bez dalšího zpracování.…

 • Jak podpořit využití recyklátů ve veřejných zakázkách?

  Jak podpořit využití recyklátů ve veřejných zakázkách?

  Zadavatel veřejné zakázky má jako hlavní investor možnost předepsat, jaké materiály a výrobky budou pro výstavbu z veřejných prostředků použity. Může tedy i předepsat, že mají být přednostně použity materiály obsahující recyklovaný podíl, nebo dokonce předepsat tento minimální podíl. Ten může být popsán buď fyzikálně (minimální hmotnostní podíl recyklovaných materiálů v díle), podle finančních principů…