Rubrika: Pojmy

 • Částečně stabilizované odpady

  Částečně stabilizovanými odpady se rozumí odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí. Vyhláška č . 93/2016 Sb.

 • Ekotoxický, HP 14

  „HP 14“„Ekotoxický“: odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí. Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“

 • Demolice

  Demolicí se pro potřeby katalogu myslí činnosti spojené s bouracími pracemi.

 • Bourací práce

  Bouracími pracemi jsou myšleny činnosti vedoucí k  odstranění stavby, terénním úpravám a  zařízení. Blíže popisuje náležitosti bouracích prací §128 zákona č . 183/2006 Sb. o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon)a náležitosti dokumentace bouracích prací stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

 • Demontáž, dekonstrukce

  Bourání stavby nebo částí stavby s cílem předat vzniklý stavební a demoliční odpad v co největším rozsahu k opětovnému použití, přípravě na opětovné použití nebo recyklaci. Blíže je termín popsán v rakouské normě ÖNORM B 3151. ÖNORM B 3151 Demontáž staveb jako standardní metoda demolice

 • Recyklovaný stavební materiál

  Recyklovaný stavební materiál je materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě SDO, kategorie ostatní odpad a odpadů podobných SDO, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených. TP 210 MD ČR

 • Recyklát ze zdiva

  Recyklát ze zdiva je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové prvky, pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb + Rc + Ru ≥ 90% hm. Složka jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je maximálně 10% hm. TP 210 MD ČR

 • Recyklát z betonu

  Recyklát z betonu je recyklované kamenivo získané drcením  a tříděním betonu a betonových výrobků, obsah složky Rc  ≥ 90% hm.1, obsah (Ru + Rb) ≤ 6%, maximální obsah složky Rg ≤ 1% hm. Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3% hm. FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální množství plovoucích…

 • Recyklát z vozovek

  Recyklát z vozovek je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc + Ra + Ru ≥ 95% hm. Maximální obsah složky Ra je 30% hm. Maximální obsah jiných, ostatních  a plovoucích částic (X+Y+FL) je 5% hm. TP 210 MD…

 • Recyklát směsný

  Směsný recyklát je materiál, získaný drcením a tříděním SDO, který se nepovažuje za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 nebo ČSN EN 13242+A1. Podíl hlavních složek není určen a obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je ≤10% hm. Recyklát směsný je určen převážně jako náhrada zemin pro stavbu násypů a úpravy…